mobile phone link image
jobs page link image
 
follow us on facebook follow us on twitter
day
00  Month

Community Health Council needs members

 
Created on 22/12/2017 @ 09:10
SocialTwist Tell-a-Friend


Community Health Councils are looking for members!

Do you have an interest in your local NHS?  

Do you want to improve local health services in your area?

Do you have 3-5 days free per month to become a volunteer?

We are looking for volunteers from all walks of life - to help us improve the NHS locally and nationally.  CHC members are local volunteers who act as the eyes and ears of patients and the public; listening to their concerns and working with the health service to improve the quality of patient care.    

Members are asked to give the equivalent of three to five days a month; training will be provided and any ‘out of pocket’ expenses such as travel will be reimbursed.

For further information, please contact the Board of CHCs on:

02920235558 or

member.recruitment@waleschc.org.uk or

visit the website www.communityhealthcouncils.org.uk


Mae’r Cynghorau Iechyd Cymuned yn chwilio am aelodau!

A oes gennych ddiddordeb yn eich GIG lleol?

Ydych chi eisiau gwella gwasanaethau iechyd lleol yn eich ardal?

A oes gennych 3-5 diwrnod yn rhydd, bob mis, i fod yn wirfoddolwr?  

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr o bob cefndir – i’n helpu ni wella’r GIG yn lleol a chenedlaethol.  Mae aelodau CIC yn wirfoddolwyr lleol sy’n ymddwyn fel llygaid a chlustiau’r claf a’r cyhoedd; trwy wrando ar eu pryderon a gweithio gyda’r gwasanaeth iechyd i wella ansawdd gofal y claf.  

Gofynnir i aelodau roi’r hyn sy’n cyfateb i dri i bum diwrnod y mis; darperir hyfforddiant ac ad-delir unrhyw ‘dreuliau parod’, megis costau teithio.

Os am wybod mwy, cysylltwch â Bwrdd CICau ar:

02920235558 neu

member.recruitment@waleschc.org.uk neu

ewch i’r wefan www.communityhealthcouncils.org.uk

 

icnn logo