mobile phone link image
jobs page link image
 
follow us on facebook follow us on twitter
day
00  Month

Vacancy on Gungrog Ward

 
Created on 04/02/2021 @ 07:46


CYNGOR TREF Y TRALLWNG

GUNGROG WARDIAU

Sedd Wag Achlysurol

Mae Sedd Wâg achlysurol yn bodoli ar y Cyngor uchod oherwydd Ymddiswyddiad y Cynghorydd Lauren Bailey

Bydd etholiad yn cael ei gynnal i lenwi'r sedd wag / seddi gwag os gwneir cais ysgrifenedig gan 10  o Etholwyr Llywodraeth Leol ar gyfer yr ardal etholiadol honno i'r Swyddog Canlyniadau:

Caroline Turner

Y Swyddog Canlyniadau, Neuadd Y Sir, Llandrindod LD1 5LG

Erbyn :  24 Chwefror 2021

Os na dderbynnir cais bydd y Cyngor Cymuned yn llenwi’r seddi trwy gyfethol.

Yn unol â Rheoliadau 2020 Llywodraeth Leol (Coronafirws) (Gohirio Etholiadau) (Cymru) 2020, pe bai etholiad yn cael ei galw bydd yn cael ei drefnu ar gyfer dyddiad ar ôl 1 Chwefror 2021

WELSHPOOL TOWN COUNCIL

GUNGROG WARD

Casual Vacancy

A Casual Vacancy exists on the above Council because of the resignation of Councillor Lauren Bailey

An election will be held to fill the vacancies if a written request is made by 10 Local Government Electors for the electoral area to the Returning Officer: Caroline Turner The Returning Officer, County Hall, Llandrindod Wells LD1 5LG

By: 24th February 2021

If no request is received, the Community Council will fill the vacancy by co-option.

In accordance the Local Government (Coronavirus) (Postponement of Elections) (Wales) Regulations 2020, should an election be called it will be schedule for a date after 1 February 2021

Dyddiad yr hysbysiad / Date of Notice: Cyhoeddwyd ag Argraffwyd gan

Printed and Published by Anne Wilson BAHons FSLCC AIH Town Clerk Welshpool Town Council Triangle House Union Street Welshpool SY21 7PG


icnn logo