jobs page link image
 
follow us on facebook follow us on twitter
day
00  Month

Translation help for businesses

 
Created on 27/07/2021 @ 11:31

Would you like to add a little bit of Cymraeg to your business for free?  Contact Helo Blod today!

Using just a little bit of Welsh can help your business reach new customers and turn existing customers into regulars. With a little bit of help from Helo Blod, it’s easy – Why not give it a go today?

It’s not about having to do everything bilingual – you can start by using Welsh greetings like ‘Croeso’, ‘bore da’ and ‘diolch’ or if you have Welsh speaking staff, Helo Blod can send you free badges and lanyards to show they can speak or are learning Welsh. It could make a big difference to your business.   

Helo Blod is a free, fast and friendly Welsh translation and advice service, and can offer: 

·         Free Translations up to 500 words per month for you.

·         Text checking of up to 1,000 words per year for free, so you have the peace of mind that the materials you’re producing in Welsh are correct.

·         Advice, guidance and support to help your business use a little (or a lot) of Welsh. If you need anything extra, Helo Blod will put you in touch with someone who can help 

·         Merchandise, lanyards and badges which let your customers know you have staff who can speak or are learning Welsh, as well as bilingual Open/Closed door signs.


Get in touch with Sioned Pugh, your Helo Blod Local Adviser (sioned.pugh@heloblodlocal.wales) today to find out more. Or just pop over to our website (Gov.Wales/HeloBlod) and start making the most of Helo Blod’s services today!

* * * * * * * * * * * *

Wyt ti am ddefnyddio’r Gymraeg yn dy fusnes am ddim? Cysyllta gyda Helo Blod!  

Gall ddefnyddio ychydig o Gymraeg yn dy fusnes dy helpu i gyrraedd cynulleidfa newydd a chadw cwsmeriaid ffyddlon. Gyda help llaw Helo Blod, maen hawdd – beth am roi cynnig arni heddiw?

O groesawu dy gwsmeriaid gyda ‘bore da’ neu ‘diolch’ iddynt am alw i ddangos i dy gwsmeriaid fod dy staff yn siarad neu’n dysgu Cymraeg drwy bathodyn neu lanyard, gall hyn wneud gwahaniaeth mawr i dy fusnes!  

Mae Helo Blod yn wasanaeth cyflym a chyfeillgar sydd yma i dy gynghori di ar sut i ddefnyddio ychydig (neu lawer) o Gymraeg drwy gyngor ymarferol ar sut i farchnata a hyrwyddo dy fusnes, cyfieithu neu help i wneud y Gymraeg yn fwy amlwg yn dy siop, caffi, gweithdy neu ar dy wefan. Mae’r cwbl am ddim!

Mae Helo Blod yma i dy helpu drwy:

·         Cyfieithu am ddim hyd at 500 gair i’r Gymraeg bob mis.

·         Gwirio testun hyd at 1,000 o eiriau bob blwyddyn am ddim, felly byddi di’n hyderus bod y deunydd rwyt ti’n ei ddefnyddio yn Gymraeg yn gywir. Rho gynnig arni!

·         Cyngor, arweiniad a chymorth i dy helpu ddefnyddio ychydig (neu lawer) o Gymraeg yn dy fusnes. Ac os oes angen unrhyw beth arall yn ychwanegol, ry’n ni’n gallu dy gyfeirio at rywun fydd yn gallu helpu.

·         Nwyddau, laniardiau a bathodynnau Iaith Gwaith sy’n nodi bod staff neu wirfoddolwyr yn siarad neu’n dysgu Cymraeg, yn ogystal ag arwyddion ‘Ar Agor/Ar Gau’ dwyieithog.

Gall defnyddio’r Gymraeg gael effaith fawr ar dy fusnes. Cysyllta gyda Sioned Pugh, dy ymgynghorydd Helo Blod Lleol (sioned.pugh@heloblodlleol.cymru) heddiw i ddarganfod mwy. Neu cer draw i wefan Helo Blod (Llyw.Cymru/HeloBlod i ddefnyddio’r gwasanaeth.

 

icnn logo