mywelshpool logo
jobs page link image
follow us on facebook  follow us on twitter
Saturday
13  July

COLUMN: Confidence in Air Ambulance needs to be rebuilt

 
19/05/2024 @ 05:26

 

A bi-lingual column delivered by Montgomeryshire and Glyndŵr Labour candidate Steve Witherden:

“Many people in Montgomeryshire and Glyndŵr are deeply concerned about the results of the review into the future of the Welsh Air Ambulance Service.

We can all imagine ourselves or our loved ones in the position of needing urgent help and the Air Ambulance service will, in some critical circumstances, offer the best and potentially the fastest help. This is particularly true in rural areas.

The worry brought about by the proposed change is reflected in the number of people who have participated in the consultation and the campaign against the closure has been second to none.

I cannot imagine that many are happy with the outcome of the report. I welcome the extension of cover to provide Air Ambulance service in Mid and North Wales at night, ending the reliance on the service in South Wales. But we also have to recognise that, during the day, the Air Ambulances will clearly have further to travel. In critical cases, even minutes are vital.

I understand that there is now the potential of a Judicial Review of the decision. I would welcome discussion on this and believe that whatever the outcome, confidence in the service needs to be rebuilt locally.

For all of us, one of our biggest fears is a loved one being involved in an accident. We need to be as sure as we can be that the best possible service is ready and available for when the worst happens.”

 

“Mae llawer o bobl yn Sir Drefaldwyn a Glyndŵr yn bryderus iawn am ganlyniadau'r adolygiad i ddyfodol Gwasanaeth Ambiwlans Awyr Cymru. Gall pob un ohonom ddychmygu ein hunain neu ein hanwyliaid mewn sefyllfa sydd angen cymorth brys a bydd gwasanaeth yr Ambiwlans Awyr, mewn rhai amgylchiadau critigol, yn cynnig y cymorth gorau ac o bosibl y cyflymaf. Mae hyn yn arbennig o wir mewn ardaloedd gwledig.

Mae'r pryder a achoswyd gan y newid arfaethedig yn cael ei adlewyrchu yn nifer y bobl sydd wedi cymryd rhan yn yr ymgynghoriad ac mae'r ymgyrch yn erbyn cau'r cau wedi bod heb ei ail.

Ni allaf ddychmygu bod llawer yn hapus gyda chanlyniad yr adroddiad. Rwy'n croesawu'r estyniad o yswiriant i ddarparu gwasanaeth Ambiwlans Awyr yng Nghanolbarth a Gogledd Cymru gyda'r nos, gan ddod â'r ddibyniaeth ar y gwasanaeth yn Ne Cymru i ben. Ond mae'n rhaid i ni hefyd gydnabod, yn ystod y dydd, y bydd yn amlwg y bydd gan yr Ambiwlans Awyr ymhellach i deithio. Mewn achosion difrifol, mae munudau hyd yn oed yn hanfodol.

Rwy'n deall bod potensial Adolygiad Barnwrol o'r penderfyniad erbyn hyn. Byddwn yn croesawu trafodaeth ar hyn ac yn credu, beth bynnag fydd y canlyniad, bod angen ail-adeiladu hyder yn y gwasanaeth yn lleol.

I bob un ohonom, un o'n hofnau mwyaf yw bod rhywun annwyl yn ymwneud â damwain. Mae angen i ni fod mor sicr ag y gallwn fod bod y gwasanaeth gorau posibl yn barod ac ar gael ar gyfer pan fydd y gwaethaf yn digwydd.”