mobile phone link image
jobs page link image
 
follow us on facebook follow us on twitter
day
00  Month

Could you be a Town Councillor?

 
Created on 16/04/2021 @ 11:03


WELSHPOOL TOWN COUNCIL

Local Government (Wales) Measure 2011, Section 116

Notice of Co-Option

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Welshpool Town Council intends to co-opt three Members to fill the vacancies that exist in the office of Councillor for the Llanerchyddol Ward – two vacancies and Gungrog Ward – one vacancy.

Expressions of interest are being sought from members of the public who meet the following qualifications and are interested in representing their community on the aforementioned Town Council.  You must be a British, Commonwealth, Irish or a European Union citizen and be 18 years of age or over, and meet at least one of the following criteria: 

·registered as a local government elector for the area named above; or

·during the whole of the last 12 months occupied as owner or tenant land or other premises in the community named above; or

·your principal or only place of work during the last 12 months has been in the community named above; or

·you have during the whole of the last 12 months resided in the community or within 4.8 kilometres of it.

If you wish to be considered for co-option for the vacant seats(s) or want more information regarding the role of a Town Councillor please contact the Proper Officer, Clerk to the Town Council on anne@welshpooltowncouncil.gov.uk or phone 01938 553142 by 12 noon on Monday 17th May 2021.

Dated this 16th day of April 2021.

CYNGOR TREF Y TRALLWNG

Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011, Adran  116

Hysbysiad o Gyfethol

RHODDIR HYSBYSIAD TRWY HYN fod Cyngor Tref y Trallwng yn bwriadu Cyfethol tri aelod i lenwi’r lleoedd gwag sydd ar gael ar gyfer y swydd o Gynghorydd yng Nghymuned Llanerchyddol – dau le gwag ac yng Nghymuned Gungrog – un lle gwag.

Ceisir datganiadau o ddiddordeb gan aelodau o’r cyhoedd sy’n cyflawni’r meini prawf canlynol ac sydd â diddordeb mewn cynrychioli eu cymuned ar y Cyngor Tref dywededig. Rhaid bod yn ddinesydd Prydain, y Gymanwlad, Iwerddon neu’r Undeb Ewropeaidd ac yn 18 oed neu’n hŷn, ac yn cyflawni o leiaf un o’r meini prawf canlynol: 

·wedi’ch cofrestru fel etholwr llywodraeth leol ar gyfer yr ardal a enwir uchod; neu

·yn ystod y cyfan o’r 12 mis diwethaf, wedi bod yn berchennog neu’n denant tir neu safle arall yn y gymuned a enwir uchod; neu

· wedi bod â’ch prif neu’ch unig weithle yn ystod y 12 mis diwethaf yn y gymuned a enwir uchod; neu

· rydych wedi byw yn y Gymuned, neu o fewn 4.8 cilometr ohoni yn ystod y cyfan o’r 12 mis diwethaf.

Os ydych yn dymuno cael eich ystyried i gael eich cyfethol ar gyfer y sedd(au) gwag, neu’n dymuno cael rhagor o wybodaeth ynghylch rôl Cynghorwr Tref, cysylltwch â’r Swyddog Priodol, Clerc y Cyngor Tref ar anne@welshpooltowncouncil.gov.uk neu rhowch alwad ffôn i 01938 553142 erbyn hanner dydd, ar ddydd Llun 17eg o Fai 2021.

Dyddiedig y 16ed  diwrnod hwn o Fai 2021

icnn logo