jobs page link image
 
follow us on facebook follow us on twitter
day
00  Month

Facilities Officer and Site Supervisor

 
Created on 14/06/2022 @ 11:52


As an equal opportunities employer NPTC Group of Colleges encourages applications from all sections of the community for the position of:

Facilities Officer and Site Supervisor

To assist the Facilities Manager in the day-to-day operations, building maintenance, property repair, refurbishment and monitoring of contracts to the College.

Rate of pay: Scale 5, Points 25 - 28, £24,242 - £26,303 per annum.

Hours of Work: 37 hours per week (including evening work and occasional early mornings and weekends).

Contract: Full time, permanent.

Location: NPTC Group of Colleges (initially based at Newtown College to provide support at Newtown, Llandrindod and Brecon College).

Qualifications: The ideal candidate should have level 3 qualification, eg NVQ level 3/Advanced Craft Certificate in relevant discipline and have relevant experience. Candidates must hold level 2 qualifications in Maths and English (GCSE or equivalent) and also be IT literate to level 2. Experience of mechanical, electrical, plumbing, building services maintenance and repair work is essential, along with an understanding of health and safety issues including statutory compliances. A clean valid driving licence is also essential.

Closing Date: 12 Noon, Tuesday 12 July 2022.

The successful applicant will need to obtain a satisfactory Enhanced Disclosure Check.

This is a re-advertisement, previous applicants need not apply.

For further details or to apply online please access www.nptcgroup.ac.uk

Alternatively, email jobs@nptcgroup.ac.uk quoting ref: 120722/FSSSO/AH

We regret that only shortlisted applicants will be contacted. We welcome applications in Welsh and an application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.

No agencies please.


Gan ei fod yn gyflogwr cyfle cyfartal, mae Grŵp Colegau NPTC yn annog ceisiadau o bob rhan o’r gymuned am swydd:

Swyddog Cyfleusterau a Goruchwylydd Safle

I gynorthwyo'r Rheolwr Cyfleusterau gyda gweithrediadau o ddydd i ddydd, cynnal a chadw adeiladau, trwsio eiddo, adnewyddu a monitro contractau i'r Coleg.

Cyfradd cyflog: Graddfa 5, Pwyntiau 25-28, £24,242 - £26,303 y flwyddyn.

Oriau Gwaith: 37 awr yr wythnos (gan gynnwys gyda'r hwyr ac yn gynnar yn y bore ac ar benwythnosau yn achlysurol).

Contract: Amser llawn, parhaol.

Lleoliad: Grŵp Colegau NPTC (yng Ngholeg Y Drenewydd yn y lle cyntaf, i ddarparu cefnogaeth i Golegau Y Drenewydd, Llandrindod a Bannau Brycheiniog).

Cymwysterau: Dylai fod gan yr ymgeisydd delfrydol gymhwyster lefel 3, e.e. NVQ lefel 3/Tystysgrif Crefft Uwch mewn disgyblaeth berthnasol a phrofiad perthnasol. Rhaid i ymgeiswyr hefyd feddu ar gymhwyster lefel 2 mewn Mathemateg a Saesneg (TGAU neu gyfatebol) a bod yn hyddysg mewn TG hyd at lefel 2. Mae profiad o waith mecanyddol, trydanol, plymio, cynnal a chadw gwasanaethau adeiladau a gwaith trwsio yn hanfodol, ynghyd â dealltwriaeth o faterion iechyd a diogelwch gan gynnwys cydymffurfiaeth statudol. Mae trwydded yrru lân a dilys hefyd yn hanfodol.

Dyddiad Cau: 12 canol dydd, Dydd Mawrth 12 Gorffennaf 2022.

Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus gael Gwiriad Manwl boddhaol.

Ail hysbyseb yw hon, nid oes angen i ymgeiswyr blaenorol ymgeisioAm ragor o fanylion neu os hoffech ymgeisio ar-lein, ewch i www.nptcgroup.ac.uk Fel arall, e-bostiwch jobs@nptcgroup.ac.uk gan ddyfynnu'r cyfeirnod: 120722/FSSSO/AH

Cysylltir ag ymgeiswyr sydd ar y rhestr fer yn unig. Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Dim asiantaethau os gwelwch yn dda

icnn logo