mobile phone link image
jobs page link image
 
follow us on facebook follow us on twitter
day
00  Month

Vacancy on Llanerchyddol Ward

 
Created on 04/02/2021 @ 08:01


CYNGOR TREF Y TRALLWNG

LLANERCHYDDOL WARDIAU

Sedd Wag Achlysureol

Mae Sedd Wâg achlysurol yn bodoli ar y Cyngor uchod oherwydd Ymddiswyddiad y Cynghorydd Nicola Morris

Bydd etholiad yn cael ei gynnal i lenwi'r sedd wag / seddi gwag os gwneir cais ysgrifenedig gan 10  o Etholwyr Llywodraeth Leol ar gyfer yr ardal etholiadol honno i'r Swyddog Canlyniadau: Caroline Turner Y Swyddog Canlyniadau, Neuadd Y Sir, Llandrindod LD1 5LG

Erbyn :  24 Chwefror 2021

Os na dderbynnir cais bydd y Cyngor Cymuned yn llenwi’r seddi trwy gyfethol.

Yn unol â Rheoliadau 2020 Llywodraeth Leol (Coronafirws) (Gohirio Etholiadau) (Cymru) 2020, pe bai etholiad yn cael ei galw bydd yn cael ei drefnu ar gyfer dyddiad ar ôl 1 Chwefror 2021

WELSHPOOL TOWN COUNCIL

LLANERCHYDDOL WARD

Casual Vacancy

A Casual Vacancy exists on the above Council because of the

Resignation of Councillor Nicola Morris

An election will be held to fill the vacancies if a written request is made by 10 Local  Government Electors for the electoral area to the Returning Officer:

Caroline Turner The Returning Officer, County Hall, Llandrindod Wells LD1 5LG

By : 24th February 2021

If no request is received, the Community Council will fill the vacancy by co-option.

In accordance the Local Government (Coronavirus) (Postponement of Elections) (Wales) Regulations 2020, should an election be called it will be schedule for a date after 1 February 2021

Dyddiad yr hysbysiad / Date of Notice: Cyhoeddwyd ag Argraffwyd gan

Printed and Published by

Anne Wilson BAHons FSLCC AIH Town Clerk, Triangle House Union Street Welshpool Powys SY21 7PG

 

icnn logo